To frontpage Contact us Customer information Become a customer Log in På dansk
Search
Product guide

Salgs- og leveringsvilkår

1. Kontraktoprettelse og betingelser  

1.1 For enhver kontrakt indgået med Itavis Storage Solutions ApS.  gælder de efterfølgende betingelser som accepteret af  køber.  

For leasing,- leje-og servicekontrakter samt hardwaresikringer gælder der supplerende betingelser. Afvigende indkøbsbetingelser fra køber gælder kun, såfremt de særskilt er bekræftet skriftligt af Itavis Storage Solutions ApS.

1.2 Køber er forpligtet i følge ordren i 4 uger. Kontrakten er først bindende for Itavis Storage Solutions ApS., når enten skriftlig ordrebekræftelse er afgivet, med de i denne anførte vilkår, eller når levering er sket. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til efter eget valg at inddrage 3. mand i kontraktopfyldelsen.

1.3 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af kontrakten skal for at være gyldige fremtræde skriftligt.

1.4 Såfremt der af Itavis Storage Solutions ApS. er udleveret varer til aftestning eller til låns, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til Itavis Storage Solutions ApS.. Sker tilbagelevering ikke inden den af Itavis Storage Solutions ApS. i lånebekræftelsen anførte frist, er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage varerne for modtagers regning eller at fakturere varen til en listepris, idet den lånte genstand da gælder som købt af modtageren. Modtageren hæfter for al original emballage, manualer og andre løsdele. Er emballagen i låneperioden beskadiget, eller bortkommer manualer og/eller andre løsdele er modtageren forpligtet til at erstatte Itavis Storage Solutions ApS. værdien til dagspris. Er genstanden beskadiget i låneperioden, er modtageren forpligtet til at erstatte værdien til dagspris.

1.5 Afbildninger og beskrivelser over kontraktgenstanden i brochurer, kataloger prospekter og lignende er omtrentlige og gælder ikke som tilsikrede egenskaber.Itavis Storage Solutions ApS.  tager forbehold for konstruktions-og/eller designændringer m.h.t. kontraktgenstanden før leveringstidens indtræffen og under forløbet af flere leveringer. Samtlige målestoksforhold, farve og vægtangivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.

2. Priser og betalingsbetingelser.

2.1 Itavis Storage Solutions ApS. priser er fastsat inkl. emballage, men ekskl. forpakning, transport og moms. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at debitere særskilt ekspedition, installation og levering.

2.2 Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved kontraktindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem kontraktindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion.

2.3 Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved levering, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

2.4 Checks gælder først som betaling ved fuld indløsning.

2.5 Modregning med ikke anerkendte krav er udelukket. Tilbageholdelser af betalinger i øvrigt fra købers side på grund af modkrav vedrørende andre retsforhold er udelukket.

 

3. Mora og kreditforhold.

3.1 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt Itavis Storage Solutions ApS. modtager dårlige kreditoplysninger på køber, er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af Itavis Storage Solutions ApS. fastsatte frist, er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til at hæve kontrakten og kræve de opståede omkostninger erstattet.

3.2 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med 2 rater. 

3.3 Ved enhver forsinket betaling har Itavis Storage Solutions ApS. uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en rente på 1,5 % pr. Påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato at regne.

 

4. Ejendomsforbehold.

4.1 Samtlige af Itavis Storage Solutions ApS. leverede varer leveres under ejendomsforbehold, indtil fuld betaling er præsteret. Itavis Storage Solutions ApS. er i tilfælde af mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede, og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til om eventuelle data tilhører køber eller 3. mand. De med tilbagekaldelsen forbunde omkostninger skal i givet fald erstattes af køber.

4.2 Køber er ikke berettiget til at foretage videresalg, udlån, udlejning, pantsætning eller lign. af det leverede. Køber er, indtil fuld betaling sker, uberettiget til at lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes.

Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra 3.mand, herunder f.eks. udlæg, udpantning eller arrest, er køber forpligtet til ufortøvet at give Itavis Storage Solutions ApS. skriftlig meddelelse herom.

4.3 Tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet kan af køber ikke gøres gældende som en ophævelse af kontrakten  fra Itavis Storage Solutions ApS. side. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at kræve sig stillet økonomisk, som var kontrakten blevet opfyldt fra købers side.

4.4 Køber er forpligtet til at holde det leverede fuldt forsikret, indtil betalingen er sket.

 

 

5. Leveringstid.

5.1 Den aftalte leveringstid løber fra kontraktindgåelsen dog undtaget tilfælde, hvor køber skal tilvejebringe a) informationsmateriale eller kravspcifikationer til Itavis Storage Solutions ApS., b) indrette bygninger eller lokaler til brug for installation, eller i tilfælde c) hvor der skal præsteres udbetaling. I de i a-c nævnte tilfælde løber leveringstiden fra købers endelige opfyldelse. Såfremt der medfølger individuelt programmel i kontrakten, løber leveringstiden først fra købers endelige tilvejebringelse af nødvendige informationer og/eller kravspecifikationer.

5.2 Leveringstiden gælder som overholdt, når Itavis Storage Solutions ApS. forinden udløb har givet meddelelse om, at kontraktgenstanden er afsendt eller står til rådighed.

5.3 Leveringstiden forlænges tilsvarende, såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement.

5.4 Leveringstiden suspenderes i tilfælde af uforudsete omstændigheder, herunder i tilfælde af arbejdsnedlæggelser, strejke og lignende forhold. Det samme gælder såfremt tilsvarende omstændigheder indtræder hos en af Itavis Storage Solutions ApS. leverandører, eller leverandøren ikke er i stand til at opfylde leveringsforpligtelserne over for Itavis Storage Solutions ApS..

 

 

6. Forsinkelse m.v.

6.1 Foreligger der forsinkelse fra Itavis Storage Solutions ApS. side med hensyn til levering eller udførelse af tjenesteydelser, er køber forpligtet til skriftligt at fremsætte opfordring til at Itavis Storage Solutions ApS. præsenterer ydelsen indenfor en af køber efter omstændighederne rimelig fastsat frist. Udløber denne frist uden at ydelsen er præsteret, er køber berettiget til at hæve kontrakten.

6.2 Med mindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra Itavis Storage Solutions ApS. side, er køber alene berettiget til at kræve erstatning af et beløb af maksimalt 10 % af den del af kontraktværdien, der ikke foreligger opfyldt.

6.3 Det samme gælder, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, som Itavis Storage Solutions ApS. er uden indflydelse på. I tilfælde af Force Majeure er Itavis Storage Solutions ApS. fri for ethvert ansvar.

 

 

7. Risikoovergang ved levering og modtagelse.

7.1 Itavis Storage Solutions ApS. kan frit levere gennem en af Itavis Storage Solutions ApS. valgt leverandør. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at opkræve køber omkostningerne i forbindelse med forsendelsen.

7.2 Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at levere det købte af flere gange og fra flere leverandører, med mindre andet er explicit aftalt.

7.3 Risikoen overgår til køber ved afsendelse fra lager/overgivelse til fragtmand.

7.4 Vil køber påberåbe sig mangler, skal dette ske skriftligt og omgående til Itavis Storage Solutions ApS.. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at afvise reklamationer modtaget senere end 8 dage efter levering.

 

8.

8.1 I det tilfælde hvor køber ikke aftager det leverede som forud aftalt, er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til at give køber en passende tillægsfrist. Efter denne frist udløb er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til at afsætte det købte til anden side. Uafhængigt heraf har Itavis Storage Solutions ApS. ret til at kræve erstatning på grund af misligholdelse af aftalen fra købers side. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at gøre krav på 20 % af den aftalte pris, som erstatning for allerede leverede ydelser og anvendte materialer, dog mere hvis større skade er lidt.

9. Garantiforhold.

9.1 Itavis Storage Solutions ApS. eventuelle garantier omfatter alene nye genstande og har kun virkning for mangler som gør kontraktgenstanden eller ydelsen ubrugelig. Garantier kan ikke påberåbes, med mindre skriftlig reklamation er sket indenfor udløbet af 3 måneder fra levering. For leverandør og producent garantier gælder alene de af leverandører eller producenter indeholdte vilkår.

9.2 Itavis Storage Solutions ApS. hæfter ikke for skader på varer, som returneres på grund af uhensigtsmæssig anvendelse, forkert behandling,  og/eller forsendelse, tilsidesættelse af de af Itavis Storage Solutions ApS. evt. udarbejdede retningslinier eller som følge af naturlig slitage.

9.3 Efter modtagelse af varerne skal både synlige og skjulte mangler gøres gældende uden ufortøvet ophold.

9.4 Itavis Storage Solutions ApS. fralægger sig ethvert ansvar dersom køber eller 3. part uden Itavis Storage Solutions ApS. samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb.

9.5 I forbindelse med eventuelt afhjælpningsarbejde skal køber indrømme Itavis Storage Solutions ApS. den fornødne tid. Itavis Storage Solutions ApS. er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og kan betinge sig at køber erlægger betaling herfor, forinden arbejdet udføres.

9.6 Køber er forpligtet til selv at afholde udgifter til forsendelse af varer, også når disse sendes under garanti til reparation.

9.7 Køber kan alene forlange kontrakten hævet eller eller købesummen forholdsmæssigt nedsat, såfremt afhjælpning ikke har været mulig. Yderligere krav mod Itavis Storage Solutions ApS. eller Itavis Storage Solutions ApS. medarbejdere er udelukkede, med mindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsætlighed fra Itavis Storage Solutions ApS. side.

9.8 De af Itavis Storage Solutions ApS. evt. udleverede vejledninger vedrørende teknisk anvendelse, skal oplyse køber om om Itavis Storage Solutions ApS. produkters mest hensigtsmæssige anvendelsesområder. Derved fritages køber imidlertid ikke for selv at iværksætte undersøgelse af Itavis Storage Solutions ApS. produkter for at kunne fastslå, om disse egner sig til de af køber formålsbestemte anvendelsesområder.

9.9 For de varenumre der i Itavis Storage Solutions ApS. udstedte ordrebekræftelser er mærket med en stjerne gælder som hovedregel at disse ikke kan returneres, krediteres eller supporteres af vor tekniske afdeling.

 

 

10. Leverings,- og opfyldelsessted.

Leverings,- og opfyldelsesstedet både for købers betaling og for Itavis Storage Solutions ApS. leveringer er Itavis Storage Solutions ApS. forretningssted.

 

11. Supplerende bestemmelser for reparation af hardware.

Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager Itavis Storage Solutions ApS. sig beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele.Eventuelle reklamationer skal tilstiles Itavis Storage Solutions ApS. i skriftlig form inden 8 dage efter reparation. Pkt. 9.3 finder tilsvarende anvendelse.

 

 

12. Supplerende bestemmelser for øvrige serviceydelser

For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc., beregnes til enhver tid gældende timesats eller de i kontrakten aftalte timesatser. Dersom omkostningsfaktorer som er bestemmende for beregning af prisen skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er Itavis Storage Solutions ApS. berettiget til at foretage en passende prisregulering.

 

 

 

 

© 2012 Itavis Storage Solutions
Strandvejen 863
DK - 2930 Klampenborg
Phone: (+45) 70 26 28 27
E-mail: mw@itavis.dk
Sales and delivery terms
Job vacancy
Support
RMA return Information
FAQ - frequently asked questions
Returns
Service and support
Shop guide
Contact us
Privacy
Privacy
Picking up items
Categories Brands